Realisatie Bufferzone Achttienhoven

De polder Achttienhoven is een open veenweidegebied met landbouwpercelen en natuurgebieden. De polder wordt in het noorden begrensd door natuurgebied De Haeck en in het zuiden door het riviertje De Meije.

Vanuit natuurgebied De Haeck stroomt permanent grondwater naar polder Achttienhoven. Met de inrichting van een hydrologische bufferzone voorkomen we extra wegzijging vanuit De Haeck, waardoor extra verdroging in De Haeck wordt tegengegaan.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Werkzaamheden: oktober 2020 –  oktober 2021
Locatie: Woerdense Verlaat


Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de projecten van het watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik. Meer informatie vindt u op de website van het HDSR.

Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft opdracht gekregen om deze werkzaamheden te realiseren. De werkzaamheden bestaan uit: sanering van perceelsdammen onder BRL 7000, ontgraven van watergangen, aanbrengen van beschoeiingen, (prefab)betonconstructies, duikers, betonpaden en hekwerken. Egaliseren en inzaaien van terreinen. Communicatie met perceelseigenaren.